Thanh toán bằng chuyển khoản

Hiện tại, Lanh đồng hỗ trợ hình thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng.

Tài khoản thụ hưởng:

– Chủ tài khoản: Đồng Văn Lanh

– Mã số tài khoản: 0341005007025

– Chi nhánh: Vietcombank Hải Dương